Webmail |  MyCourses

RIT Kosovo (A.U.K) distributes the second round of scholarships for 36 additional incoming freshmen students

Today, RIT Kosovo (A.U.K) distributed the second round of scholarships to incoming freshmen for the new 2018/19 academic year. These scholarships range from 20 to 100%, which can help cover a significant portion of the annual tuition payment. So far, 57 incoming freshmen students have been awarded with scholarships.
schol 18
The scholarship program winners were recognized today during the award distribution ceremony held at the RIT Kosovo (A.U.K) Auditorium. Admissions Director, Mr. Lavon Bajrami, welcomed the students and their families, and President Dr. Sharon Hart gave an introductory speech. It was also an honor to have Mr. Auberon Kelmendi, General Council of Finca Kosovo to award two scholarships that were sponsored by Finca this year. FINCA Kosovo mission is to alleviate poverty through lasting solutions that help people build assets, create jobs and raise their standard of living.
 
As the leading higher education institution in Kosovo, RIT Kosovo (A.U.K) continually seeks to attract Kosova’s brightest high school graduates. This institution aims to give each student the opportunity to take advantage of a high-quality American style education, and the generous scholarship fund is used to make sure that each applicant has a chance to use this opportunity regardless of their background. So far, RIT Kosovo (A.U.K) has awarded more than 4 Million Euros in scholarships to more than 900 students.
 
RIT Kosovë (A.U.K) shpërndan 36 bursa për studentë në raundin e dytë të bursave për studentët e rinj
Sot, RIT Kosova (A.U.K) ka shpërndarë bursat e reja në raundin e dytë të bursave për studentët e rinj për vitin e ri akademik 2018/19. Këto bursa shkojnë nga 20% deri në 100%, të cilat mund të ndihmojnë në mbulimin e një pjese të konsiderueshme të pagesës vjetore të shkollimit. Deri më tani, 57 studentë të rinj janë përfitues të bursa.
 
Fituesit e programit të bursave u njohën sot gjatë ceremonisë së shpërndarjes së shpërblimeve të mbajtur në auditoriumin e RIT Kosovë (A.U.K). Drejtori i Pranimeve, Z. Lavon Bajrami, mirëpriti studentët dhe familjet e tyre, dhe Presidentja Dr. Sharon Hart dha një fjalim hyrës. Ishte gjithashtu një nder që Z. Auberon Kelmendi, nga Këshilli i Përgjithshëm i Finca-s në Kosovë, ishte i pranishëm që të shpërndajë dy bursa që u sponsorizuan nga Finca këtë vit. Misioni i FINCA-s është zbutja e varfërisë përmes zgjidhjeve afatgjata të cilat ndihmojnë njerëzit të ndërtojnë asete, krijojnë vende të punës dhe të ngrisin standardin e tyre të jetesës.
 
Si institucion udhëheqës i arsimit të lartë në Kosovë, RIT Kosovë (A.U.K) vazhdimisht synon të tërheqë të diplomuarit më të ndritshëm të shkollave të mesme të Kosovës. Ky institucion synon t'i japë secilit nxënës mundësinë për të përfituar nga një arsim i stilit amerikan me cilësi të lartë dhe fondi bujar i bursave përdoret për të siguruar që secili aplikant të ketë një shans për ta përdorur këtë mundësi, pavarësisht prej prejardhjes të tyre. Deri më tani, RIT Kosovë (A.U.K) ka dhënë më shumë se 4 milion euro në bursa për më shumë se 900 studentë.
 
DSC 0830 1
 DSC 0906 1

Join Our Mailing List


auk png