Webmail |  MyCourses

Lukaj Foundation Financially Supports Albanian Students from Montenegro through a Generous Scholarship Program

Lukaj Foundation Inc.May 10, 2019

RIT Kosovo (A.U.K), formerly known as the American University in Kosovo, is the only non-profit higher education institution in Kosovo, with lectures delivered fully in English. Thanks to its partnership with Rochester Institute of Technology (RIT), New York, RIT Kosovo (A.U.K) offers American Degrees from RIT that are accredited in the United States and recognized worldwide. This is what makes RIT Kosovo (A.U.K) a special and unique higher education institution in Kosovo.

RIT Kosovo (A.U.K) offers a range of academic fields, among which are: Economics and Statistics, Management and Entrepreneurship, Graphic Design and Multimedia, Web and Mobile Computing, Public Policy and Governance, Energy Policy, and others (through academic exchanges with other institutions).

The Lukaj Foundation, with the aim of empowering the youth of Montenegro through education, will continue its financial support for the upcoming academic year by offering partial scholarships for up to fifteen (15) students from Montenegro who plan to pursue their education at RIT Kosovo (A.U.K). In total, the funds made available by Lukaj Foundation for qualified students this year exceed a value of EUR 50,000. It is worth mentioning that students who live abroad but are originally from Montenegro are also eligible to apply for these scholarships. The eligibility for these scholarships is determined according to the criteria set by RIT Kosovo (A.U.K), which does not foresee limitations regarding the number of scholarships offered to students; however, only Albanian candidates from Montenegro may apply for the Lukaj Family Foundation funds. Beneficiaries of these scholarships are not constrained as to where they will continue their professional or academic career after completing their studies. The admission process at RIT Kosovo (A.U.K) is the same for all students, regardless of their country of origin or other factors. While these scholarships target Albanian students from Montenegro, RIT Kosovo (A.U.K) relies on the principles of non-discrimination and is open to all communities from all over the world.

On this occasion, while encouraging students to pursue higher education in hopes of reaching their full academic potential, Richard Lukaj notes "Education is the only path towards personal development, freedom from existing circumstances, and potential to achieve the most advanced status in the world. Through education alone, we can create the next generation of leaders who can make real changes for all Albanians living in Montenegro, enabling them to lead the country in ways that can attract capital, develop talents, and create opportunities for economic growth.”

The aforementioned funds are a donation from the Lukaj Family Foundation to RIT Kosovo (A.U.K), and as such are administered by the institution of RIT Kosovo (A.U.K). All interested candidates from Ulcinj are encouraged to visit the RIT Kosovo (A.U.K) website and begin the application process online: https://kosovo.rit.edu/prospective-students/freshmen-application.html. After applying online, you will be contacted by the institution's officials to be notified in more detail about the next steps in the admission procedure. If you have questions regarding the programs offered at RIT Kosovo (A.U.K) and the procedures for a scholarship application, among other things, please contact via email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Fondacioni Lukaj mbështet financiarisht studentët nga Mali i Zi

RIT Kosovo (A.U.K), i njohur më herët edhe si Universiteti Amerikan në Kosovë, është institucioni i vetëm jofitimprurës i arsimit të lartë në Kosovë, me ligjërata tërësisht në gjuhën angleze, i cili ofron diplomë Amerikane të akredituarë dhe të njohurë në gjithë botën falë bashkëpunimit të shkëlqyer me Rochester Institute of Technology (RIT), New York. Studentët që përfundojnë studimet me sukses shpërblehen me diplomë Amerikane direkt nga RIT. Kjo është përparësia dhe veçantia e institucionit RIT Kosovo (A.U.K)!

RIT Kosovo (A.U.K) ofron studime në një gamë orientimesh akademike si Ekonomi dhe Statistikë, Menaxhment dhe Ndërmarrësi, Dizajn Grafik dhe Multimedia, Ueb dhe Informatikë Mobile, Politika Publike dhe Qeverisje, Politika Energjetike, si dhe orientime të tjera (të ofruara përmes programit të shkëmbimit akademik jashtë vendit).

Fondacioni Lukaj, me qëllim të aftësimit dhe fuqizimit të mëtejshëm të kuadrove potencial nga Mali i Zi, do të vazhdoj mbështetjen financiare dhe për vitin e ardhshëm akademik duke mundësuar për bursa të pjesshme për deri në pesëmbëdhjetë (15) student nga Mali i Zi të cilët planifikojnë të studiojnë në RIT Kosovo (A.U.K). Në total, fondet e vëna në dispozicion nga Fondacioni Lukaj për studentët e kualifikuar për këtë vit tejkalojnë 50.000€, ndërsa për të konkurruar për to gjithashtu kualifikohen dhe studentët të cilët jetojnë jashtë vendit por janë me origjinë nga Mali i Zi. Kualifikimi për bursë bëhet sipas kritereve të paracaktuara nga RIT Kosovo (A.U.K) cilat nuk parashohin për limitime lidhur me numrin e bursave të ofruara për studentë, megjithatë, kandidatët Shqiptarë nga Mali i Zi mund të aplikojnë gjithashtu për fondet e familjes Lukaj. Përfituesit e këtyre bursave nuk janë të kushtezuar lidhur me atë se ku mund të zhvillojnë karrierën e tyre profesionale apo atë akademike pas përfundimeve të studimeve. Procesi i pranimit në RIT Kosovo (A.U.K) është i njejtë për të gjithë studentët, pavarësisht vendit të origjinës apo faktorëve të tjerë. Gjërsa këto bursa kanë për qëllim të targetojnë studentët Shqiptarë nga Mali i Zi, RIT Kosovo (A.U.K) mbështetet në parimet e jodiskriminimit dhe është e hapur për të gjithë komunitetet nga e mbarë bota.

Me këtë rast, duke inkurajuar studentët që të vazhdojnë ndjekjen e programeve akademike për zhvillimin e plotë të potencialit të tyre, z. Richard Lukaj u shpreh se “edukimi është e vetmja rrugë drejt zhvillimit personal, lirisë nga rrethanat ekzistuese dhe respektit e statusit më të avancuar në botë. Gjithashtu, vetëm përmes edukimit ne mund të zhvillojmë gjeneratën e ardhshme të udhëheqësve të cilët mund të bëjnë ndryshime reale për të gjithë Shqiptarët që jetojnë në Mal të Zi, duke u mundësuar atyre që të drejtojnë vendin drejt rrugëve inspiruese për tërheqjen e kapitalit, zhvillimin e talentëve dhe krijimin e mundësive për rritje ekonomike”.

Fondet e sipërcekura janë donacion nga familja Lukaj për RIT Kosovo (A.U.K), andaj si të tilla ato administrohen nga vetë institucioni i RIT Kosovo (A.U.K). Në këtë mënyrë, inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar nga Ulqini që të vizitojnë ueb faqen e RIT Kosovo (A.U.K) për regjistrim duke ndjekur lidhjen https://kosovo.rit.edu/prospective-students/freshmen-application.html, ku më pas do të kontaktoheni nga zyrtaret e institucionit për t’u njoftuar më hollësisht lidhur me hapat e mëtutjeshëm për t’u ndjekur. Ju lutemi që për pyetje të tjera lidhur me programet e ofruara si dhe procedurat për regjistrim dhe aplikim për bursë, ndër të tjera, të dërgoni email te This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Join Our Mailing List


auk png