Webmail |  MyCourses

Dr. Kamal Shahrabi named RIT Kosovo (A.U.K) new President

Kamal ShahrabiOn Monday, June 1, 2020, RIT Kosovo (A.U.K) Board of Trustees announced the appointment of Dr. Kamal Shahrabi as its President. Dr. Shahrabi has served as the Dean of Faculty since 2018, as an Interim President since 2019, and will assume RIT Kosovo (A.U.K)’s top post on July 1, 2020.

“We are thrilled to have a person with Dr. Shahrabi’s experience, talent, character and passion leading RIT Kosovo (A.U.K) into the future. He brings an outstanding record of achievement in higher education, and a deep understanding of the challenges and opportunities to lead RIT Kosovo (A.U.K) forward on its path of success,” said Board Chair Ron Cami. “At such a critical time in the College and Kosovo’s history, he brings stability, ingenuity, positive energy and a vision that we believe will unite and excite the entire RIT Kosovo (A.U.K) family to grow and continue providing the premier education and experiences that students demand.”

Dr. Kamal Shahrabi is a dedicated and very experienced academic leader and professor. We are extremely pleased that he will continue to be part of the RIT global family as the RIT Kosovo (A.U.K) President. We have great confidence in Dr. Shahrabi’s ability to continue to expand opportunities for students in Kosovo to be part of the RIT global community of innovators, makers, and leaders. Said President of RIT Dr. David C. Munson Jr.

Dr. Kamal Shahrabi has worked in higher education for 35 years and comes to Kosovo from Farmingdale State College, a campus of The State University of New York, where he had served as the Dean of School of Engineering Technology from 2007 to 2017.

"I am honored and humbled to be selected as RIT Kosovo (A.U.K)’s president, and by the confidence the Board of Trustees is placing in me to continue RITK’s progress as one of the best institutions of higher education in the Balkan region," said Dr. Shahrabi. "RITK is such an amazingly strong and energetic institution, and it will have an immense impact on the future of Kosovo and the region. It is such a privilege to join this very special community in this new capacity and to imagine our work together as we write the next chapter in the life of this remarkable institution.”

Dr. Shahrabi's election by the Board of Trustees follows an extensive presidential search that drew a distinctive group of candidates. The process began with community forums that allowed the Board to hear from students, faculty, staff, and trustees about the qualities they were looking for in RITK's next president as well as the challenges and opportunities they see in the coming years. He was confirmed by the Board of Trustees by unanimous vote.

Dr. Shahrabi was with Kean University for more than 20 years as a professor of Electrical Engineering Technology and the Department Chair. In 2007 he joined Farmingdale State College as Dean of the School of Engineering Technology, Director of Collegiate Science & Technology Entry Program (CSTEP), and the Executive Director of the Renewable Energy and Sustainability Center (RESC). Dr. Shahrabi joined RITK in August 2018 as Dean of Faculty and in May 2019 he was appointed as an Interim President and Dean of Faculty.

Dr. Shahrabi has published several papers in various areas of Communication, Robot Tracking in Space, Wireless Communication, Impact of Globalization of Advanced Telecommunication Technologies in Developing Countries, High Speed Optical Satellite Communication, Femtosecond Pulse Shaping and Renewable Energy. Dr. Shahrabi has several years of experience in the areas of renewable energy, digital signal processing, tracking in space, communication, and satellite control systems.

Dr. Shahrabi received a B.S. degree in Electrical Engineering from New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, a M.E. Degree in Electrical Engineering from City College in New York, New York, NY, and a M. Phil. and a Ph.D. degree in Electrical Engineering from City University of New York, New York, NY.

Dr. Kamal Shahrabi emërohet president i RIT Kosovë (A.U.K)

Të hënën, më 1 qershor 2020, Bordi i RIT Kosova (A.U.K) njoftoi për emërimin e Dr. Kamal Shahrabi si President të saj. Dr Shahrabi ka shërbyer si Dekan që nga viti 2018, si President i Përkohshëm që nga viti 2019, dhe do të marrë postin më të lartë të RIT Kosova (A.U.K) më 1 korrik 2020.

"Jemi të emocionuar që kemi një person me përvojën, talentin, karakterin dhe pasionin e Dr. Shahrabit që të udhëheq RIT Kosova (A.U.K) në të ardhmen. Ai sjell një përvojë të jashtëzakonshme të arritjeve në arsimin e lartë, dhe një kuptim të thellë të sfidave dhe mundësive për të çuar RIT Kosovën (A.U.K) përpara në rrugën e saj të suksesit," tha Kryetari i Bordit Ron Cami. "Në një kohë kaq kritike në Kolegjin dhe historinë e Kosovës, ai sjell stabilitet, zgjuarsi, energji pozitive dhe një vizion që besojmë se do të bashkojë dhe stimuloj tërë familjen RIT Kosova (AUK) për t'u rritur dhe vazhduar duke siguruar arsimin dhe përvojat më të mira që kërkojnë studentët."

“Dr. Kamal Shahrabi është një udhëheqës dhe profesor i përkushtuar dhe me shumë përvojë. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur që ai do të vazhdojë të jetë pjesë e familjes globale të RIT-së si President i RIT Kosova (A.U.K). Ne kemi besim të madh në aftësinë e Dr. Shahrabit për të vazhduar zgjerimin e mundësive që studentët në Kosovë të jenë pjesë e komunitetit global të novatorëve, krijuesve dhe udhëheqësve që dalin nga RIT”, tha Presidenti i RIT Dr. David C. Munson Jr.

Dr. Kamal Shahrabi ka punuar në arsimin e lartë për 35 vite dhe vjen në Kosovë nga Farmingdale State College, një kampus i Universitetit Shtetëror të New York, ku ai kishte shërbyer si Dekan i Fakultetit të Teknologjisë Inxhinierike nga 2007 deri në 2017.

"Jam i nderuar dhe i përulur që jam zgjedhur si president i RIT Kosovë (A.U.K), dhe me besimin që Bordi po vendos tek unë për të vazhduar progresin e RITK si një nga institucionet më të mira të arsimit të lartë në rajonin e Ballkanit," tha Dr. Shahrabi. "RITK është një institucion jashtëzakonisht i fortë dhe energjik dhe do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në të ardhmen e Kosovës dhe rajonit. Është një privilegj ti bashkohem këtij komuniteti shumë të veçantë në këtë kapacitet të ri dhe të imagjinojmë punën tonë së bashku rreth shkrimit të kapitullit të ardhshëm të jetës së këtij institucioni të jashtëzakonshëm."

Zgjedhja e Dr. Shahrabit nga Bordi pason një kërkim të gjerë presidencial që tërhoqi një grup të veçantë të kandidatëve. Procesi filloi me forume të komunitetit që lejuan Bordin të dëgjojë nga studentët, profesorët, stafi dhe vetë bordi, për cilësitë që ata po kërkonin në presidentin e ardhshëm të RITK-së, si dhe sfidat dhe mundësitë që ata shohin në vitet në vazhdim. Ai u konfirmua nga Bordi me votim unanim.

Dr Shahrabi ishte me Universitetin Kean për më shumë se 20 vjet si profesor i Teknologjisë së Inxhinierisë Elektrike dhe udhëheqës i Departamentit. Në vitin 2007 ai u bashkua në Kolegjin Shtetëror të Farmingdale si Dekan i Shkollës së Teknologjisë Inxhinierike, Drejtor i Programit të Hyrjes në Shkencë dhe Teknologji të Kolegjit (CSTEP) dhe Drejtorit Ekzekutiv i Qendrës së Energjisë së Rinovueshme dhe Qëndrueshmërisë (RESC). Dr. Shahrabi u bashkua me RITK në gusht të vitit 2018 si Dekan dhe në maj të vitit 2019 ai u emërua si President i Përkohshëm dhe Dekan.

Dr. Shahrabi ka publikuar disa punime shkencore në fusha të ndryshme të komunikimit si: përcjellja e robotëve në hapësirë, komunikimi pa tel, ndikimi i globalizimit të teknologjive të përparuara telekomunikuese në vendet në zhvillim, komunikimi satelitor optik me shpejtësi të lartë, formimi i impulsit Femtosecond dhe Energjia e Rinovueshme. Dr. Shahrabi ka një përvojë disa vjeçare në fushat e energjisë së rinovueshme, përpunimin dixhital të sinjalit, gjurmimin në hapësirë, komunikim dhe sistemet e kontrollit satelitor.

Dr Shahrabi fitoi gradën bachelor në Inxhinieri Elektrike nga New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ; Maxhistër në Inxhinieri Elektrike nga City College në New York, New York, NY; dhe Doktoratën në Inxhinieri Elektrike nga Universiteti i Qytetit të New York, New York, NY.

Join Our Mailing List


auk png