Webmail |  MyCourses

Orët Intensive

English | Srpski

Si pjesë e kërkesave të diplomës së tyre Bachelor, studentët duhet të përfundojnë një zhytje (orë intensive) – përqendrim i tri lëndëve në një fushë të caktuar. Këto lëndë të nivelit të lartë përdoren për t’i përmbushur kërkesat e arsimit të përgjithshëm të RIT. Në shumë raste orët intensive mund të çojnë në drejtim sekondar me shtim prej dy lëndëve. Megjithatë, jo të gjithë drejtimet sekondare kanë orë intensive korresponduese dhe anasjelltas. Në RIT Kosovë (A.U.K) ofrohen katër drejtime të ndryshme intensive.

 

Orët Intensive

 


ANGLISHTE intensive (9 kredite)

Anglishtja intensive u jep studentëve mundësinë që t’i eksplorojnë studimet e Anglishtes në fushën e letërsisë, gjuhësisë dhe shkrimit kreativ. Orët intensive janë fleksibile ashtu që të akomodojnë interesat e studentëve në fushat si periudha historike specifike letrare ose zonat gjeografike, multimediat dhe artet pamore, ose zhanret e fiksionit siç janë fantashkenca, fantazia ose romanca. Kurset theksojnë aftësinë për të lexuar literaturë dhe media të reja në mënyrë analitike dhe shkrimin në mënyrë kritike.

Lëndët e obligueshme:

ENGL-210

Literaturë, kulturë dhe media

3 kredite

 

Lëndët zgjedhore (zgjedh dy lëndë shtesë):

ENGL-216
XXX
XXX

Literaturë nga e tërë bota
DTP
DTP        

3 kredite
3 kredite
3 kredite

Për më shumë informata, klikoni këtu për të lexuar Buletinin Akademik  Kthehuni në fillim të faqes 

 


Politika Publike intensive (9 kredite)

Kjo lëndë intensive pajis studentët me një kuptim të qartë të politikës publike, procesit të politikave dhe analizës së politikave. Studentët kanë mundësinë të zhvillojnë perspektiva për një sërë çështjesh të politikave bashkëkohore publike, veçanërisht atyre që dalin nga avancimet shkencore dhe teknologjike. Kjo lëndë intensive është e mbyllur për studentët me drejtim kryesore në Politika Publike dhe Qeverisje.

Lëndët zgjedhore (zgjedh tri orë):

PUBL – 201
STSO – 201
PUBL – 301
PUBL – 210
POLS – 220
PUBL – 301
SOCI – 340
POLS – 345
STSO – 421
Etika, vlerat dhe politikat publike                                   
Politika e shkencës dhe teknologjisë                            
Analizë e politikave publike                                              
Hyrje në analizën cilësore të politikave                       
Ekonomi globale politike                                                    
Analizë e politikave publike                                              
Planifikimi urban dhe politikat                                         
Politika, dhe politika publike                                            
Politikat mjedisore
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite

 

Për më shumë informata, klikoni këtu për të lexuar Buletinin Akademik  Kthehuni në fillim të faqes 

 


EKONOMI intensive (9 kredite)

Ekonomia intensive siguron një analizë sistematike të çështjeve ekonomike përmes studimit të ndarjes së burimeve rralla në prodhim dhe shpërndarje të prodhimit tek pjesëtarët e shoqërisë. Ky drejtim intensiv është i mbyllur për studentët me drejtim kryesor në Ekonomi dhe Statistika

Lëndët e obligueshme:

ECON – 101    

Parimet e mikroekonomisë

3 kredite

Lëndët zgjedhore (zgjedh dy lëndë shtesë):

ECON – 402
ECON – 405
ECON – 421
ECON – 422
ECON – 431
ECON – 441
ECON – 444
ECON – 448
ECON – 520

Teori e ndërmjetme makroekonomike
Tregti dhe financa ndërkombëtare
Ekonomia e burimeve natyrore
Analiza e benefiteve dhe kostos
Analiza dhe politika monetare
Ekonomia e punës
Financa publike
Ekonomi zhvillimore
Ekonomi mjedisore

3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite

 

Për më shumë informata, klikoni këtu për të lexuar Buletinin Akademik  Kthehuni në fillim të faqes 

 

MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE intensive (9 kredite)

Marrëdhëniet ndërkombëtare intensive kombinon studimin e kompleksiteteve dhe trendeve të ndryshueshme të politikës ndërkombëtare me studimin e sistemit global. Theks i veçantë i kushtohet bashkëveprimit dhe ndërlidhjes së shteteve-kombe në nivel ndërkombëtar dhe pjesëmarrësve të tjerë në çështjet ndërkombëtare, siç janë organizatat ndërkombëtare, organizatat joqeveritare, subjektet subnacionale dhe qytetarët individualë. Çështjet globale të studiuara përfshijnë demokratizimin, konfliktet ndërkombëtare dhe rajonale, terrorizmin, tregtinë ndërkombëtare dhe integrimin ekonomik, zhvillimin ekonomik, të drejtën dhe organizatat ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut.

Lëndët zgjedhore (zgjedh tri lëndë):

ECON – 101    

Parimet e mikroekonomisë

3 kredite

Lëndët zgjedhore (zgjedh dy lëndë shtesë):

POLS – 325
POLS – 330
POLS – 335
POLS – 445
POLST – 525

E drejta dhe organizatat ndërkombëtare                   
Të drejtat e njeriut dhe perspektivat globale           
Politika në shtetet në zhvillim                                          
Terrorizmi dhe dhuna politike                                         
Tema speciale në marrëdhënie ndërkombëtare

3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite
3 kredite

Për më shumë informata, klikoni këtu për të lexuar Buletinin Akademik  Kthehuni në fillim të faqes 

 

Shiko: 

Drejtimet Kryesore 
Drejtimet Sekondare 


Last updated: Qershor 2017


 


auk png