Webmail |  MyCourses

Pagesa

English | Srpski

Përderisa pagesa për shkollim në kampusin kryesor të RIT në Nju Jork kushton rreth $40,000 në vit, studentët e regjistruar në RIT Kosovë (A.U.K) gëzojnë një normë të ulur të pagesës për shkollim. Një vit akademik, gjatë regjistrimit te rregulltë, kushton 6,440 euro. Kjo shumë mbulon pagesën për ligjërata, provime, një laptop personal, qasjen në bibliotekë dhe pagesat tjera materiale e akademike.
tuition

RIT Kosovë (A.U.K) është institucion jofitimprurës, programet e së cilit financohen vetëm nga burimet vetë financuese dhe bursat studentore. Pa marrë parasysh faktin që jemi institucion jofitimprurës, ne jemi liderë në kualitet të edukimit. Për më shumë, ne vazhdimisht investojmë për t’i rekrutuar profesorët më të mirë, të avancojmë infrastrukturën dhe teknologjinë në kampus, të japim bursa për studentë në nevojë, të financojmë aktivitete të ndryshme studentore dhe të bëjmë përpjekje tjera për të mundësuar një proces efektiv të mësimdhënies dhe mësimnxënies, prandaj kostoja e pagesës për shkollim përcakton investimet tona.

Për studentë lokalë, rajonalë dhe evropianë:

 • Pagesa e plotë për regjistrimin e rregulltë duke filluar nga viti akademik 2018/19 është 6,440.00 Euro për 12-15 kredi semestrale.
 • Pagesa e plotë e regjistrimit të rregulltë për 1 semestër duke filluar nga viti akademik 2018/19 është 3,220.00 Euro për 12-15 kredi semestrale.
 • Çmimi për 1 kredi semestrale për studentë me korrespodencë është 320 Euro, plus pagesa shtesë për aktivitet studentor për këta student është 10 Euro.
 • Çmimi per 1 kredi semestrale për studentët e rregulltë të cilët marrin mbi 15 kredi (për semester) është 265 Euro.


Për studentë ndërkombëtarë joevropianë:

 • Pagesa për 1 semestër të vitit akademik 2018/2019 është 4,280 USD
 • Në rast se ju vendosni t’i vazhdoni studimet në RIT Kosovo (A.U.K), pagesa per semestrat vijues do të jetë e njëjta sikurse për studentët lokal, e cila është 3,220.00 Euro për semestër.

Si pjesë të procedurave të pranimit, studentët e rinj ose të transferuar duhet të paguajnë një Pagesë për Rezervim në shumë prej 500 euro (e pakthyeshme), pas pranimit të Letrës së Pranimit. Kjo pagesë shërben për të konfirmuar pranimin dhe porositur laptopët. Kjo pagesë më pas zbritet nga rata e parë e pagesës për shkollim.

Pagesat dhe financimi i shkollimit mund të bëhen përmes këtyre mënyrave:

 • Pagesa e plotë vjetore, përnjëherë
 • Për semestër
 • Me një plan të pagesës me rata (deri në katër rata për semestër; tetë rata për vit)
 • Me kredi afatshkurtër studentore (kredi me 0% interes përmes TEB ose ProCredit Bank)
 • Me kredi afatgjatë studentore (kredi 7-vjeçare, me 2 vite periudhë pritje dhe normë interesi prej 2% me NLB Prishtina

Detajet mbi Udhëzimet e Pagesave janë listuar më poshtë:


Guidelines 

Guidelines 
Guidelines
 Udhëzimet për Pagesë për Shkollim  download     Udhëzimet për pagesë download       Kërkesa për plan të pagesës download


Detajet bankare per pagesa ndërkombëtare:

Emri i bankës: Raiffeisen Bank Kosovo (RBKO)
Numri i llogarisë: 150 100 100 334 2712
Emri i llogarisë: RIT Kosovo (A.U.K) College
Kodi SWIFT: RBKOXKPR
IBAN: XK051501001003342712

 Shikoni formën në vazhdim Wire Transfer Form downloadpër më shumë detaje. Studentët këshillohen të ruajnë të dhënat e pagesave që bëjnë, në rast që iu kërkohen si dëshmi. Nuk kërkohet që ata të sjellin fletëpagesën në RIT Kosovo (A.U.K), pasi që ne e regjistrojmë shumën e pagesave te tyre në llogaritë e tyre.

SHËNIM: Studentët që marrin më pak se 12 kredi për semestër do të konsiderohen studentë me part-time, dhe do ta kryejnë pagesën bazuar në çmimin për kredi. Ju lutem kontaktoni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. për më shumë informata.

 Plani zbritjes për ‘Pagesë Familjare’

Për t’a lehtësuar barrën financiare të familjeve që financiojnë më shumë se një student në RIT Kosova (A.U.K), ne mundësojmë Planin e reduktimit për Pagesën Familjare. Kur dy ose më shumë anëtarë të të njëjtës familje janë duke studiuar në RIT Kosova (A.U.K) me kohë të plotë, një ofertë e veçantë e reduktimit të pagesës do aplikohet. Ky plan ofron një zbritje 10% nga pagesa. Të diplomuarit gjithashtu do të përfitojnë nga 10% zbritje për motrat/vëllezërit dhe fëmijët e tyre në çdo kohë. Në rast të bursës, pjesa e fituar do zbritet nga pagesa për shkollim dhe një zbritje 10% do aplikohet pas zbritjes së bursës.

*Zbritja prej 10% do aplikohet tek pagesa për shkollim pas zbritjes së bursës.

RIT Kosovo (A.U.K)
Gërmia Campus, Dr. Shpëtim Robaj st. nn 
10 000 Prishtine, Kosovo
Telephone: + 383 (0) 38 608 608 
Email: acami[at]auk.org

RIT Kosovo (A.U.K) përkushtohet t’i ndihmojë studentët e saj të përfitojnë nga një edukimi cilësor me një çmim të përballueshëm. Kështuqë, më shumë se 80% e studentëve të universitetit tonë përfitojnë nga Programi i Bursave dhe Kreditë Studentore.

 

apply now

scholarships


auk png